હવે પોલીસ વેરીફીકેશન ની જરૂર નથી, હવે ફક્ત 1 અઠવાડિયામાં બની જશે પાસપોર્ટ જાણો રીત

સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટની યાદીમાં સિંગાપુર ટોચ ઉપર છે. શક્તિશાળી પાસપોર્ટ હોવાને લીધે ત્યાના નાગરિકો વધુમાં વધુ દેશોમાં વિઝા ફ્રી યાત્રા ની સુવિધા મળે છે. તે યાદીમાં ભારતના સ્થાન નીચું ગયું છે. ભારત ભલે પછડાઈને 75 માં સ્થાન ઉપર પહોચી ગયું હોય, પણ દર વર્ષે હજારો ભારતીય પોતાનો પાસપોર્ટ બનાવરાવે છે. પણ હવે તમને થોડા જ દસ્તાવેજોની મદદથી માત્ર અઠવાડિયાની અંદર પાસપોર્ટ મળી જશે.

blog

Why are so many Indian students coming to New Zealand?

The international student market is huge money-maker for our economy. It’s already New Zealand’s fifth largest export category worth close to $3 billion and it’s only getting more lucrative. Last year, the money from tuition fees alone topped $1 billion for the first time.At lunch time, a stream of young Indian boys came out of the building. Surprisingly, there are no other ethnicities and very few women. Some get into their cars and drive to the local McDonalds while others hang around the parking lot.

blog

Charles Wallace India Trust Scholarships

CWIT enables Indians in the early to mid stages of their careers to spend time in the UK, helping them to achieve artistic, academic and professional ambitions and to broaden their international contacts.Charles Wallace was born in Calcutta in 1855. He lived, worked and flourished there, founding the Shaw Wallace company (though there are no connections now between CWIT and Shaw Wallace).

blog

Why Study in Spain?

Every year thousands of students from across the world make their way to Spain to attend one of the 74 universities located in the country. They come to the country for many reasons, all understanding that studying in the country is a truly enlightening experience that leaves you filled with new attitudes and concepts about life. Spain is rich in history and culture, and provides the total package for anyone coming to the area from international lands. Here we will examine some of the many reasons that people choose Spain as their education destination. Perhaps you share a few of these common desires.